Copyright Sobatsbollenstreek.nl

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Smulders (Sobatsbollenstreek.nl) verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 

Vormgeving internet en websitebeheer: BartSmulders

 

Terug naar de intro