Vriend, D.R.


Dpl.sld. Dick R. Vriend.
Legernummer: 260507101.

Adres destijds: Oude Zeeweg 46
Onderdeel: Verb. Pel. Stafcie. 4e Batt. Garde Jagers, 4e Inf. Brigade, 2e Div.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl